Listopad

PO ÚT ST ČT SO NE
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Prosinec

PO ÚT ST ČT SO NE
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Zápis


Seznamy přijatých dětí naleznete v sekci "Dokumenty". Děti byly rozmístěny na pracoviště podle počtu volných míst.

Informaci o umístění dítěte dostanete prostřednictvím SMS.

Informativní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí:

22.6.2020 od 15.30 hod. MŠ Dvořákova

23.6.2020 od 15.30 hod. MŠ Lipnice

24.6.2020 od 15.30 hod. MŠ Žireč

25.6.2020 od 15.30 hod. MŠ Roháčova

29.6.2020 od 15.30 hod. MŠ Drtinova

 

 

 

Informace k zápisu dětí do Mateřské školy,

Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444

od školního roku 2020/2021

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA ALBRECHTICE | 4. stránka

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

 

Zápis do MŠ se uskuteční v termínu
od 2. 5. do 16. 5. 2020
bez osobní přítomnosti dětí
a zákonných zástupců ve škole.

 

Formulář žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a čestné prohlášení k očkování je k dispozici na webových stránkách školy www.msdrtinova.cz v menu dokumenty.

V tištěné podobě si jej můžete vyzvednout v kanceláři, na ředitelství MŠ Drtinova 1444, v pracovních dnech od 9:00 do 11:00 hodin od 27. dubna 2020.

 

Způsob podání žádosti pro žadatele o umístění dítěte do MŠ Drtinova, MŠ Dvořákova 728, MŠ Roháčova 2191, Lipnice 64 a Žireč 26.

 

1. Distanční podání žádosti

 

· do datové schránky školy 48gkq4n

· e-mailem na adresu drtinova@msdrtinova.cz, s uznávaným elektronickým podpisem,

· vhozením do poštovní schránky na ředitelství MŠ Drtinova 1444

· zasláním poštou na adresu: Mateřská škola, Drtinova 1444, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

 

Žadatel musí doložit:

· vyplněnou žádost o přijetí do MŠ,

· čestné prohlášení k očkování včetně kopie očkovacího průkazu dítěte (tato podmínka se nevztahuje na děti, které budou od 1. 9. 2020 plnit povinné předškolní vzdělávání),

· prostou kopii rodného listu dítěte.

Správnost údajů o spádovosti trvalého pobytu dítěte ověří ředitelka na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

 

2. Osobní podání žádosti

V ojedinělých případech v kanceláři ředitelství školy MŠ Drtinova 1444, v úterý 5. 5. 2020, v době od 10:00 do 14:00 hodin a ve středu 6. 5. 2020 v době od 12:00 do 14:00 hodin.

 

Žadatel musí doložit:

· vyplněnou žádost o přijetí do MŠ.

· rodný list dítěte

· občanský průkaz zákonného zástupce

· čestné prohlášení k očkování včetně kopie očkovacího průkazu dítěte (tato podmínka se nevztahuje na děti, které budou od 1. 9. 2020 plnit povinné předškolní vzdělávání).

 

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

V případě, že žádost nemá předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, škola žadatele vyzve k jejich odstranění. Poskytne žadateli přiměřenou lhůtu a současně správní řízení přeruší.

 

Přidělení registračního čísla:

V případě, že využijete distanční podání žádosti, bude Vám po její registraci přidělené registrační číslo zasláno na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti o přijetí do MŠ.

 

Možnost nahlédnutí do spisu:

Před vydáním rozhodnutí máte možnost seznámit se s podklady rozhodnutí. Vyjádřit se k jeho podkladům budete mít před vydáním rozhodnutí o přijetí do MŠ dne 25. 5. 2020 v době od 13:00 – 15:00 hodin v kanceláři ředitelství školy v MŠ Drtinova 1444.

 

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn 28. 5. 2020 na všech budovách MŠ a na webových stránkách školy www.msdrtinova.cz .

 

Ředitelka mateřské školy bude při rozhodování o přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání postupovat podle stanovených kritérií:

 

K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, budou děti přijímány dle vnitřního dokumentu školy „Organizace školního roku 2020/2021“, projednaném na pedagogické radě dne 17. 2. 2020.

 

1. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve školském obvodu mateřské školy, které do 31. 8. 2020 dosáhnou nejméně třetího roku věku - podle věku od nejstarších po nejmladší.

 

2. Děti s trvalým pobytem ve Dvoře Králové nad Labem, které do 31. 8. 2020 dosáhnou nejméně druhého roku věku - podle věku od nejstarších po nejmladší.

 

3. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích - podle věku od nejstarších po nejmladší.

 

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31. 8. 2020 dosáhly nejméně pátého roku věku. Zákonní zástupci jsou povinni tyto děti zapsat do mateřské školy. Podrobné informace k povinnému předškolnímu vzdělávání jsou zveřejněny na webových stránkách školy v nabídce dokumenty.

 

V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně a dětí mladších tří let, se počet přijímaných dětí bude snižovat.

 

Podmínky pro přijetí dítěte:

 

Nejmladší děti, které mohou být do MŠ přijaty, musí do 31. 8. 2020 dosáhnou druhého roku věku.

 

Doložení Čestného prohlášení k očkování, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním včetně kopie očkovacího průkazu. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci; tato podmínka se nevztahuje na děti, pro které je vzdělávání povinné.

 

O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře. Je vhodné si doporučení zajistit před zápisem dítěte do MŠ.

 

Školský obvod spádové mateřské školy je stanoven obecně závaznou vyhláškou města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2017.

 

Školský obvod Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 tvoří:

ulice 5. května, 28. října, Alešova, Bezručova, Bohuslava Martinů, Boženy Němcové, Bubeníkova, Březinova, Březová, Dobrovského, Dr. Kramáře, Drtinova, Dvořákova, Eklova, Heydukova, Jaroměřská, Jaroslava Bíliny, J. Šlitra, Josefa Suka, Josefa Vágnera, Josefa Žídka, Klazarova, Kollárova, K Rybníkům, Leoše Janáčka, Lipnice, Lipová, Luční, Macharova, Mánesova, Městská Podstráň, Milady Horákové, Na Borkách, nábřeží Benešovo, Nádražní pěšina, Na Kopečku, náměstí Denisovo, náměstí Rašínovo, ulice Náprstkova, Na Struze, Nepraktova, Nezvalova, Odbojářů, Pařezova, Poděbradova, Pod Safari, Pod Slévárnou, Pod Zoo, Příčná, Raisova, Riegrova, Roháčova, Rokycanova Rybova, Seifertova, Smetanova, Sochorova, Staškova, Sylvárov, Sylvárovská Vančurova, Vojanova, Všehrdova, V Zahrádkách, Zlatníkova, Žirecká, Žirecká Podstráň, Žireč.

 

Další informace o činnosti školy, včetně žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a obecně závazné vyhlášky města o školských obvodech spádové mateřské školy, jsou dostupné na webových stránkách www.msdrtinova.cz .

 

 

Ve Dvoře Králové nad Labem 6. dubna 2020

Mgr. Dagmar Anschlagová, ředitelka školy

 

 

 

 


 

Výsledek obrázku pro mš drtinova ježečkov�

 

 

 

 
© MŠ Drtinova 2013 | design: Renografik | script: E-Profi