Listopad

PO ÚT ST ČT SO NE
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Prosinec

PO ÚT ST ČT SO NE
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Projekty 

 

 

 

ROBOTIKA V MŠ Drtinova

 

V září 2020 byl v MŠ Drtinova zahájen projekt "Bádáme, tvoříme a programujeme“ jehož záměrem je u dětí předškolního věku rozvíjet jejich získané znalosti a dovednosti v technickém prostředí. Zaměřit se na obohacení věku přiměřených znalostí v oborech fyziky, chemie a digitálních technologií. Rozvíjet u dětí kritické myšlení, naučit je pracovat s elektronikou, přiblížit jim představy uvažování, tvoření jednoduchých algoritmů, krokování a zadávání příkazů tak, aby vedly k vytyčenému cíli s využitím jednoduchých robotů. A to vše názorně a jednoduše. Projekt byl podpořen z dotačního programu Královéhradeckého kraje částkou 117 000 Kč.

 

Projekt má tři aktivity:

1) Rozšířit materiální podmínky pro předškolní vzdělávání nejen v oblasti polytechnické výchovy a digitalizace vzdělávání.

2) Metodická podpora a profesní rozvoj učitelek v oblasti digitálních technologií.

3) Spolupráce s rodiči a místními vzdělávacími organizacemi.

 

 

učitelka MŠ Bc. Lucie Kubicová


 

Dotační program

 

Inovace ve vzdělávání – 20SMVU1

Projekt "Bádáme, tvoříme a programujeme"

 

Záměrem projektu "Bádáme, tvoříme a programujeme“ je u dětí předškolního věku navázat na již realizované projekty a dále rozvíjet jejich získané znalosti a dovednosti v technickém prostředí. Zaměřit se na obohacení věku přiměřených znalostí v oborech fyziky, chemie a digitálních technologií. Rozvíjet u dětí kritické myšlení, naučit je pracovat s elektronikou, přiblížit jim představy uvažování, tvoření jednoduchých algoritmů, krokování a zadávání příkazů tak, aby vedly k vytyčenému cíli s využitím jednoduchých robotů. A to vše názorně a jednoduše.

 

Partneři Chytrého regionu - Chytrý region

 

Doba realizace projektu: od 1. 9. 2020 do 31. 5. 2021

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje ve výši 117 000 Kč.

 

 

 


 

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 je zapojena do projektu Evropského ústavu pro výzkum ve vzdělávání a psychologii s názvem „Včasná podpora pro dobrý start ve škole“.

iSophi Diagnostika: Digizáznam ? Aplikace na Google Play

Předškolní příprava dětí má výrazný vliv na jejich následnou úspěšnost v dalším vzdělávacím procesu. Aby mohl pedagog v mateřské škole zvolit vhodné edukativní aktivity, provádí pedagogickou diagnostiku (zakotvenou v RVP PV). Projekt si klade za cíl ve spolupráci s mateřskými školami zjistit, jaké dopady má profesionální vedení pedagogické diagnostiky skrze odborně zpracované nástroje. Účast v projektu zahrnuje poskytování zpětné vazby na využívání nástroje pro pedagogickou diagnostiku školní zralosti v období 2019 -2022.

 


 

Projekt „Učíme se chovat bezpečně a chránit své zdraví“

 

Chovat se bezpečně a chránit své zdraví je v současné době velmi aktuální téma. V době, kdy jsme připravovali žádost o dotaci z Královéhradeckého kraje zaměřenou u dětí předškolního věku v MŠ Drtinova na podporu zdraví, zdravého životního stylu, seznamování s různými formami rizikového chování s možnostmi jeho předcházení a řešení důsledků nás nenapadlo, že i celý svět bude řešit otázku ochrany zdraví na všech kontinentech.

V hradeckém kraji podepsali ČSSD a KSČM koaliční smlouvu | Hradec ...

Projekt byl podpořen částkou ve výši 25 000 Kč. Jeho realizace je prioritně zaměřenou na edukaci dětí v oblasti dopravní výchovy. V okamžiku, kdy se vše vrátí do normálu, a zahájíme provoz školy, budou jeho aktivity uskutečněny. Cílem projektu je naučit děti bezpečně reagovat na dopravní situace a umět se orientovat v základních pravidlech silničního provozu. Ve spolupráci s krizovým štábem města Dvůr Králové nad Labem pod vedením Ing. Pavla Leva, je připraven projektový „Bezpečnostní den v MŠ“, který byl z 21. 5. přeložen na 1. října 2020. Děti budou seznámeny s prací složek integrovaného záchranného systému a jejich úkoly, a to prostřednictvím ukázek techniky a vybavení. Děti si procvičí poskytování základní první pomoci a pravidla v dopravě. Na závěr proběhne ukázka práce psovodů Policie ČR. Výstupem celého projektu bude na konci kalendářního roku metodická příručka s dopravní tématikou doplněná dětskými ilustracemi a výstava prací dětí ve veřejných prostorách Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem a školních budovách.

 


 

Projekt "Učíme se hrou"

Související obrázek

Od srpna 2018  je škola zapojena do OPVVV / Operační program pro vědu, výzkum a vzdělávání/ tzv. Šablony pro MŠ a ZŠ. Škola získala finanční podporu na projekt s názvem "Učíme se hrou", s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009779

Škola realizuje projekt prostřednictvím aktivit:
1. chůva - personální podpora

2.Projektový den mimo školu

3. Projektový den ve škole

4. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení  prostřednictvím vzájemných návštěv

 


 

Projekt "Vesele do školky"

 

Výsledek obrázku pro logo link šablony

 

Od srpna 2016  je škola zapojena do OPVVV / Operační program pro vědu, výzkum a vzdělávání/ tzv. Šablony pro MŠ a ZŠ. Škola získala finanční podporu na projekt s názvem "Vesele do školky", s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001667

 

Škola realizuje projekt prostřednictvím aktivit:

1. chůva - personální podpora

2. osobnostně- sociální rozvoj pedagogů

3. vzdělávání pedagogů - DVPP

4. specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi

5. odborně zaměřená  tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

6. profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím supervize

 


 

PROJEKT Polytechnické vzdělávání v MŠ

 

Polytechnická výchova a vzdělávání - 18SMV11

 

Výsledek obrázku pro logo králov�hradecký kraj

 

MŠ realizuje od 1. 8. 2018 projekt s názvem "Učíme se bádat, tvořit a pracovat", Na tento projekt nám byla poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 70.000 Kč z dotačního fondu Královéhradeckého kraje.

Záměrem projektu "Učíme se bádat, tvořit a pracovat" je u dětí předškolního věku rozvíjet znalosti v technickém prostředí a pomáhat fixovat správné pracovní návyky. Posilovat jejich zájem o technické obory, podporovat touhu tvořit a umět se orientovat v různých oborech lidské činnosti. Patří sem i používání jednoduchých pracovních nástrojů a nářadí, pracovat s netradičními materiály a poznávat techniky jejich zpracování. Osvojit si jednoduché pracovní postupy potřebné pro život.

 

Projekt má tři aktivity:

 

1. Zkvalitnit věcné podmínky pro předškolní vzdělávání dětí v oblasti polytechnické výchovy nejen na třídách MŠ, ale i na školních zahradách tak, aby odpovídaly moderním edukativním principům.

 

2. Zapojení rodičů do aktivit zaměřených na rozvoj polytechnického vzdělávání. Seznamování se s obory lidské činnosti - exkurze, pracovní dílny v MŠ.

 

3. Profesní rozvoj učitelek MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání, nákup odborné literatury a metodických materiálů.

 

Projekt bude ukončen 31. 7. 2019

 


 

Škola se účastní a aktivně spolupracuje s místní akční skupinou MAS Královedvorsko, z.s.

MAS Královédvorsko - Dvůr Králové nad Labem

V rámci projektu „Místní akční plán ORP Dvůr Králové nad Labem“ se škola zavázala ke spolupráci na výstupech a obsahu Strategického rámce ze dne 31.10. 2017, a jeho následujících aktivitách. V pracovní skupině financování a MŠ má své zástupce. Ředitelka školy je místním lídrem pro předškolní vzdělávání.

 
© MŠ Drtinova 2013 | design: Renografik | script: E-Profi